Topic Headlines
No Topic Description Syllabus
1    مقدمه در مورد کامپیوتر و کاربرد آن و آشنایی مختصر با کامپیوتر ...
2    معرفی نرم افزار spss ...
3    نحوه تعریف متغیرها در نرم افزار ...
4    ورود داده ها به نرم افزار و تمرین ...
5    توصیف آماری و جداول توزیع فراوانی و شاخص های آمار توصیفی ...
6    ادامه توصیف آماری یک متغیری ...
7    استاندارد کردن داده ها ...
8    تمرین مباحث قبلی ...
9    توصیف دو متغیری ...
10    آزمون کردن فرضیات همبستگی ...
11    ادامه آزمون های همبستگی ...
12    تمرین مباحث قبلی ...
13    فراهم آوری داده ها (کد کذاری مجدد ، شاخص سازی ، جایگزینی داده های گمشده ) ...
14    ادامه فراهم آوری داده ها ...
15    تمرین مباحث قبلی ...
16    تجزیه فایل داده ...
17    انتخاب بخشی از داده ها ...
18    تمرین مباحث قبلی ...
19    وزن دادن به داده ها ...
20    آزمون های فرضیات مقایسه ای ...
21    آزمون های تی و تحلیل واریانس ...
22    آزمون های ناپارامتریک ...
23    ادامه آزمون های ناپارامتریک ...
24    مرور مباحث ...
25    ادامه مرور مباحث ...
26    پایایی و آلفای کرونباخ ...
27    معرفی رگرسیون چند متغیری خطی ...
28    ادامه رگرسیون ...
29    مرور و رفع اشکال ...
30    مروری بر روش تحقیق ...
31     ...